انستیتیوت فرانسه در افغانستان به منظور ارائه کنفرانسی در مرکز افغانستان شناسی دانشگاه کابل (ACKU) تحت عنوان: نویسنده، الهام هایش در زمین های مقدس و نقش تخیلات در داستان های سفر از تاریخ 21 الی 29 جوزا میزبان نویسنده فرانسوی اُلیویه ژرمَن تومه بود.

در چهارچوب پانزدهمین سالروز تخریب بودا های بامیان  ایفا به وی فرصت رفتن و بازدید از اماکن عمده تاریخی دره بامیان را مساعد نمود؛ اقامتی به خاطر تحریر متن های حکایوی با در نظر داشت نشریات در فرانسه و همچنان متن هایی که دارای امکانات استفاده به حیث بازتاب هایی در چهارچوب سمیناری که میخواهیم روی عنوانdestruction du sensible )تخریب موارد حساس (در سال2017 در پاریس برگزار نماییم

زنده گی نامه

 Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier des Arts et Lettres

بعد از تحصیلات در بخش ادبیات و فلسفه در دانشگاه سُربُن، سپس درجه دکترا در بخش فلسفه (زیبایی شناسی) تحت اداره ژان گرینیه بر مبنای هنر سمبولیک بودیزم در هند به پیش برد، در سال 1970 وی به سمت نخستین نماینده عمومی انستیتیوت شارل دُگُل تحت اداره آندره ملرُ، سپس به حیث مدیر این انستیتیوت از سال 1991 الی 1994.

وی ماهانه The Call  را در سال 1973 بنیان گذاری نمود. به همین صورت وی چندین سفر به کشور هند، سپس جاپان در جنوب شرق آسیا و بلاخره به چین داشت.

وی از سال 1978 الی 1995 به حیث تهیه کننده برنامه آگورا ایفای وظیفه نموده است، وی اولین برنامه  اختصاص یافته به زبان فرانسوی  Tire ta langue (زبانت را بیرون بکش) را ایجاد نمود، سپس از 1995 الی 2011 برنامه  For interieur  برمبنای اثر یک نویسنده به وجود آورد.

در سال 1985 وی به خاطر اثرش  تحت عنوان L’Amour est assez grand seigneur (عشق خدای بزرگ است) توانست جایزه سازنده گان را بدست آورد.

از سال 1987 الی 1997 برای تلویزیون برنامه تولید مینمود ، عکس هایی از سیمون ویل، مشیما، ملرو، لو کلِزیو، ژان گروسژان وغیره…

در سال 1993، وی توانست جایزه وَلِری لربُ را بدست آورد. سپس عضو هیئت داوران این جایزه گردید.

از سال 1997، وی مجموعه Chemins d’éternité ( راه های ابدیت) را با نشریات پیگمالیون اداره مینماید.

در سال 2006، انستیتیوت فرانسه به خاطر مجموعه آثارش جایزه هانری گَل را به وی اعطاء نمود.

از سال 2009 بدینسوء وی سازمان دهنده همکار برای دیدار های ادبی تپووان در مورد هند بوده است.

در سال 2011، وی به حیث مدیر نهاد شارل گُل انتخاب شد. در همین سال وی فرانس کلتور را ترک نمود. و خود را کاملاً در اختیار کار های ادبی اش قرارداد.

در سال 2015 وی به حیث وقایع نویس مجله فصلنامه اولتریا شروع به کار نمود. وی مجموعه سفرنامه ها را در نشریات دِسِله دُ بروِ تحت عنوان  Arpenter le Sacré (  گام های بلند بر فراز مکان های مقدس) را در نشریات دِسِله دُ بروه ایجاد نمود. وی عضوء کمیته علمی دیدار های آبراک میباشد:

آثار وی عبارت اند از:

Ouvrages

Soleils de cendre, Paris, Albin Michel, 1979.

La Tentation des Indes, Paris, Plon, 1981, réed. Paris, Albin Michel, 1993.

L’amour est assez grand seigneur, Paris, Albin Michel, 1985, Prix des Créateurs.

Retour à Bénarès, Paris, Albin Michel, 1986.

De Gaulle jour après jour (avec Philippe Barthelet), de Guibert,‎ 2000

Princesse non identifiée, Paris, Flammarion, 1990.

Au cœur de l’enfance – Préhistoire, Paris, Flammarion, 1993, Prix Valery Larbaud.

Le village des serpents, Éditions Albin Michel,‎ 1997

Images découpées en Birmanie, Éditions Fata Morgana,‎ 1997

Écriture de la lumière, Éditions Le Temps qu’il fait,‎ 1998

(Ja) “Nihon Taiboron (日本待望論)” (Appel au réveil de la spiritualité japonaise) (trad. Takemoto Tadao), Éditions Sanskei shinbun

Marion ou le Corps enseignant, Éditions du Rocher,‎ 2000

En chemin vers le Bouddha (Grand Prix catholique de littérature), Éditions Albin Michel,‎ 2001

La France en paroles, Éditions Albin Michel,‎ 2002

Birmanie, une foi au quotidien (photogr. Bertrand Rey), Éditions Payot,‎ 2002

La traversée de la Chine à la vitesse du printemps, Éditions du Rocher,‎ 2003

Le voyage des Indes (photogr. R. et S. Michaud), Imprimerie nationale,‎ 2003

Mandalas (avec Sayed Haider Raza), Paris, Éditions Albin Michel,‎ octobre 2004,

Un matin à Byblos (Grand Prix Phénix du Liban. Prix Méditerranée), Éditions du Rocher,‎ 2005

Mosaïque du feu, Éditions du Rocher,‎ 2004

Lumières du Bouddha (photogr. Christophe Boisvieux), Éditions EDL,‎ 2007

Le Bénarès-Kyôto (Prix Renaudot du meilleur essai), Éditions du Rocher,‎ 2007

Marco Polo, Paris, Gallimard, 2010.

Asies, Éditions Signatura,‎ 2010

La tentation des Indes, Éditions Folio Gallimard,‎ 2011

Angkor, Lumière de pierre (photogr. Mireille Vautier), Imprimerie Nationale,‎

Empreintes du sacré (photogr. Ferrante Ferranti), La Martinière,‎ 2012

Manger le vent à Borobudur, Gallimard,‎ 2013

 

 

Ce message est également disponible en : French, English