راستش نمیدانم چگونه چیزی را که در ذهن در مورد نمایشگاه امروز در انستیتوت فرانسه دارم بیان کنم. واقعا که این نمایشگاه مفکوره مرا در مورد هنر تغییر داد، امروز فهمیدم که هنر نه سرحد دارد و نه حدود، و در هر گوشه و کنار این دنیا که باشیم از برکت تکنالوژی پیشرفته از سراسر دنیا میتوانند از نمایشگاهای مان بازدید کنند

و من هم به مثابه دانشجوی هنر، آرزو دارم روزی به وسیله آثارم چنین مشهور شوم.

کار این هنرمند باور نه کردنیست، چون که او قادر شده مجسمه های نورانی خود را در فرانسه و افغانستان جاسازی کند،

مطیع الله که مسول این نمایشگاه در انستیوت فرانسه بود همه چیزها را برای ما معرفی کرد، واقعا برایم ناممکن معلوم میشد،

در حقیقت من آنقدر در کار کرد با کمپیوتر خوب نیستم چون معمولا با نقاشی و رنگ آمیزی سر و کار دارم اما خیلی خوش دارم بتوانم عین کار را با آثار خودم انجام بدهم، و واقعا این نسبت به چیز هایی که میشناسیم مثل یوتوب و دیگر چیز ها…… بهتر است ،این جادویی است.

.

اما افسوس که خود این هنرمند نمیتوانست بیاید، مطیع الله گفت که وی میخواهد همواره هنرمندی گمنام بماند. اما من میگویم که همه باید او را بشناسند.

سپاس فراوان که در این نمایشگاه در فکر افغانستان نیز بودید، و من نمیدانستم که چنین چیزی که شما انجام دادید ممکن خواهد بود.

خانم لورانس مجسمه های شما را عسکر های نورانی خطاب کرد و او اضافه کرد که وی خود این نام را به وجود آورده چون نمیدانست که کدام کلمه را باید استفاده کند. و من هم فکر میکنم که این اسم خوب و زیباست چون با چیز هایی که دیدیم در اینجا در مطابقت است: دیوار ها، عسکر ها… سپاس ازینکه این همه نور را در دنیای ما گذاشتید.

Ce message est également disponible en : French, English