ثبت نام آنلاین در برنامه های آموزشی در بخش هنر و معماری از طریق وب سایت شبکه کامپیوس آرت الی تاریخ 11 فبروی   2015 ادامه دارد.

دوسیه های ثبت نام (اوراق)  باید الی تاریخ 11 فبروری  2015 و یا کمی دیرتر به آژانس کامپیوس فرانس پاریس برسد.

از شاگردانی که خواهان دریافت بورس درین زمینه ها میباشند تقاضا میگردد که با استفاده از آدرس های الکترونیکی ذیل آنلاین ثبت نام نمایند.

پنج برنامه آموزشی به زبان انگلیسی در نظر گرفته شده است، که برای بعضی های شان آشنایی با زبان فرانسوی به سطح پایین نیز نیاز میباشد.

زمانیکه ثبت نام شما صورت گرفت لطف نموده یک کاپی دوسیه های تانرا قبل از تاریخ 30 جنوری 2015 به این سه شخص ذیل ارسال نمایید.

dominique.marcel-chatelain@univ-lyon1.fr خانم دومینیک مارسِل:

faiza.hatef@yahoo.com دوشیزه فایزه هاتف:

salvatore.pappalardo@diplomatie.gouv.fr آقای سلواتور:

–          http://www.campusart.org/artsearch/#/program?id=352

–          http://www.campusart.org/artsearch/#/program?id=26

–          http://www.campusart.org/artsearch/#/program?id=353

–          http://www.campusart.org/artsearch/#/program?id=25

–          http://www.campusart.org/artsearch/#/program?id=265

Ce message est également disponible en : French, English