انستیتوت فرانسه در افغانستان صنوف عمومی خویش را دوباره بعد از کار های ساختمانی آغاز خواهد نمود  .

دروس فرانسوی شخصی  خارج از ایفا ادامه دارند،

اگر مایل به آموختن زبان فرانسوی به شکل شخصی هستید و یا هم گروپی از شاگردان را خارج از ایفا تشکیل داده میتوانید لطف نموده با ما به تماس شوید به خواسته های تان جواب خواهیم داد.

امتحانات دِلف\ دَلف به مانند سال های قبل در سال 2015 نیز اخذ خواهند شد، شما را از تاریخ های نهایی امتحانات واقف خواهیم ساخت.

تماس:

direction@institutfrancais-afghanistan.com خانم لورانس لُوَسُر :

  coordo.ifa@gmail.com خانم بیتا ریلیارد:

Ce message est également disponible en : French, English