در طول تاریخ و در جهان امروزی کاریکاریست ها شاهدین مسایل روز بوده و نقش محرک را در جامعه داشته اند. هر یک از ایشان به شیوه ی منحصر به فرد خویش حقایق را کا ِوش، تحلیل و طرح میکنند که با آرمان ها و باورهای جامعه ی مدنی
.هرمملکت بافت عمیق دارند. فعالیت کاریکاتوریست ها در واقع گشایشگر دریچه های بسته به روی آزادی بیان هستند

کاریکاتور یک هنر برجسته و مهم است که همه ی حد و مرزهای زمانی و مکانی را فراگرفته و اما در چشم انداز جامعه فرهنگی افغانستان بسا کمرنگ درخشیده است. برای ما افتخار و خرسندی بزرگیست که امروز شاهد شگوفایی و توسعه این هنر در این کشور نیز هستیم. مثال بارز آن نمایشگاه خانه کاریکاتور افغانستان است که بتاریخ 2 مارچ سال جاری انستیتوت فرانسه میزبان آن بود.

کیفیت و استعداد هنری هنرمندان افغان واقعاً شایسته ارج گذاری و نمونه ی بارز آزادی بیان اند. پس از همینجا درایت و شهامت ایشان را در بیان حرفها و حقایق در قالب های طنزآمیز و انتقادی آفرین میگوییم.
و چند سخن در مورد زندگی پرماجرا و فراز و نشیب محمد عرفانی کاریکاتوریست که امروز افتخار میزبانیش را داریم: باشنده اصلی ولایت غزنی که در جریان درگیریهای داخلی و انقلاب ها به همراه فامیلش به دیار ایران مهاجرت میکنند، جاییکه بعد ها تحصیلات خویش را در بخش ادبیات تعقیب میکند. همینجاست که وارد دنیای کاریکاتورها شده و الهامات هنری را در این بخش از ناجی العلی کاریکاتوریست فلسطینی میگیرد. با علاقه ی کامل وقت خود را وقف این رشته هنری میکند که سرانجام شیوه و سبک کاری خودش را کشف و خلق اثر میکند. پس از برگشت به وطن در سال 2002 میلادی برای نخستین بار کاریکاتور های خودش را در هفته نامه اقتدار ملی به نشر میرساند و همزمان به حیث کاریکاتوریست این هفته نامه و چند رسانه ی دیگر همانند روزنامه وحدت ملی، راه نجات و انتخاب؛ زندگی کاری خودش را دنبال میکند. در سال 2002 وی اولین مجله کاریکاتور را تحت نام دوهفته نامه کارتون تاسیس و نشر مینماید، در به دلیل شرایط نامناسب کاری نمیتواند به چاپ آن ادامه دهد.عرفانی اولین نمایشگاه خویش را در سال 2002 در خانه فرهنگ افغانستان برگزار میکند. این نمایشگاه به وی انگیزه ی از سرگرفتن حرفه ی مورد علاقه اش را میدهد که بلافاصله در روزنامه جامعه باز به حیث کاریکاتوریست آغاز به کار میکند.

انستیتوت فرانسه به استعداد و دید عمیق محمد عرفانی سلام میکنم، در بیان حقایق گره خورده با زندگی همه ی ما، و ظرفیت هنری وی در بیدار ساختن افکار و تصور یک دنیای ایده آل که همه آرزوی آن را داریم.
ارنود دورنون ریس انستیوت فرانسه و ریس بخش همکاریهای سفارت فرانسه

Ce message est également disponible en : French