ریاست انستیتوت فرانسه در افغانستان از خونسردی و حرفه یی بودن تمام سرویس های امنیتی افغان اظهار امتنان مینماید.

با انجام این حمله انتحاری در هنگام اجرای یک پارچهِ تیاتر، این فرهنگ، تبادل فرهنگ ها و گفتگو بخاطر صلح بود که هدف قرار داده شد. ریاست انستیتوت فرانسه در افغانستان به خانواده های قربانیان و به آنهایی که زخمی شده یا شُک دیده اند صمیمانه ابراز تسلیت نموده و همدردی عمیق خویش را با آنها اظهار مینماید، تمام تیم تجدید دوستی و همبستگی نموده، و از شجاعت شان در لحظات درد آور این حمله اظهار سپاس مینماید.

Ce message est également disponible en : French, English