در سال 2015 تعداد محصلین که در دیپارتمنت زبان فرانسوی مشغول آموختن این زبان اند به بیشتر از 350 تن میرسد، منجمله بیشتر از 100 تن آنان محصلین دیپارتمنت فرانسوی (در بخش ترجمه و دیدکتیک) و تقریبا 250 تن از آنان محصلین فاکولته های دیگر پوهنتون کابل( حقوق، طب، فارمسی و پولتخنیک) میباشند. در این اواخر کار های ساختمانی در این دیپارتمنت صورت گرفته که باعث ارتقاء محصلین در محیط بهتری میشود.

این محفل همچنان فرصتی بود به منظور  خاطر نشان کردن چاپ ترجمه کتابی از وکتور هوگو آخرین روز یک محکوم به زبان های دری و پشتو. این ترجمه  کار مشارکتی و جمعی بود میان ایفا و دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنتون کابل  که سبب شناخت اثر مهمی از میراث ادبی مان بوده و این اثر نشان دهنده لیاقت یک نویسنده بزرگ، اوضاعش و راه درازی را که بسوی عده یی ازآن  مفاهیم عدالت با لغو کردن مجازات اعدام همراه شده اند که امروز از آن دفاع مینماییم.

دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنتون کابل در فضایی دوستانه و با جدیت از ریئس دانشگاه کابل آقای حبیب الله حبیب و سفیر فرانسه مقیم کابل استقبال گرم نمود.

این محفل با حضور محصلین زیاد، استادان و در حدود ده آمرین  دیپارتمنت های دانشگاه کابل برگزار شد، و فرصتی بود بخاطر ارج گذاری از آقای حبیب الله صورتگر آمر قبلی دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی در حضور خانوانده اش، شخصیتی که از سال 1985 الی 1992 و سپس از سال 2002 الی 2004 این مسئولیت خطیر را به عهده داشت، وی با اشتیاق تمام در راستای تدریس زبان فرانسوی و رشد ارزش هایی که به تعلیم و تربیه ارتباط دارند کوشید، از خاطرات وی یک سال پس از وفات شان با نامیدن صنفی به نام ایشان یاد بود صورت گرفت.