مانند سال های گذشته، انستیتیوت فرانسه در افغانستان امسال نیز پذیرای یک برنامه استثنائی تازه در سال 2017 برای تجلیل از روز جهانی فرانکوفونی بود.

بخاطر ارج گذاری از دوستی میان فرانسه و افغانستان، 300 متعلم و اساتید لیسه عالی استقلال به منظور ارایه نمودن یک برنامه زیبایی با شعر ها، آهنگ های فرانسوی و پارچه های تئاتر به ایفا آمدند.

ایفا پذیرای آقای اندرمدیر جدید لیسه عالی استقلال منحیث مهمان ویژه این برنامه بود که در جریان این برنامه وی توانست شاگردان با استعداد جوان را در میان متعلمین لیسه خویش و همچنان وی توانست  به اشتیاق آنها بخاطر تجلیل  از زبان فرانسوی پی ببرد.