به شاگردان و کاندیدای دیپلوم دِلف و دَلف که در ماه نوامبر 2017 امتحانات را سپری کرده بودند، رسانیده می‌شود که دیپلوم‌های تان به انستیتوت فرانسه در افغاستان (ایفا) رسیده‌اند. می‌توانید دیپلوم‌ها را از نزد مسوول آموزشی ایفا دریافت کنید.