دولت فرانسه یک سایت انیترنتی بزرگ، جهت ترویج و بهبود آموزش زبان فرانسه به راه انداخته است. نظریات و ایده‌های تان را با ما در این سایت شریک سازید!

https://www.monideepourlefrancais.fr/fr/