کنفراس بین‌المللی شبیه‌سازی سازمان ملل (EAIMUN) با اشتراک ده‌ها جوان از کابل، ولایات و کشورهای خارجی در «انستیتوت فرانسه در افغانسان» برگزار شد.

گروهی از جوانان افغان، این کنفرانس را به‌خاطر آگاهی و رهبری برگزار کردند.

سپسن‌غر احمدزی، مسوول این کنفرانس گفت که ما روی کنفرانس شبیه‌سازی سازمان ملل متحد چندین ماه کار کردیم و اشتراک کنندگان از ولایت‌های مختلف و کشورهای خارجی بودند. او افزود که این‌گونه برنامه‌ها برای آگاهی‌دهی جوانان و بلند رفتن سطح آگاهی‌شان ضروری است.

کنفرانس شبیه‌سازی سازمان ملل متحد برنامه‌ای است که جوانان در رابطه به کارکردهای سازمان ملل و قوانین این نهاد معلومات کسب و هم‌چنان آن را تمثیل می‌کنند. به‌گونه نمونه هر جوانی که در این برنامه اشتراک می‌کند، از یک کشور نمایندگی می‌کند.

در این برنامه ده‌ها دختر و پسر اشتراک و در حاشیه آن در ورکشاپ‌های مختلف نیز شرکت کردند.

کنفرانس شبیه‌سازی سازمان ملل متحد از سوی سفارت فرانسه و سفارت آلمان در افغانستان حمایت و با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و انستیتوت فرانسه در افغانستان برگزار شد.

اشتراک کنندگان به کمیته های مختلف تقسیم بنده شده بود.

کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل سه روز ادامه داشت.

در این برنامه از کشورهای خارجی نیز اشتراک کرده بودند.

اکثر این جوانان از ولایت‌های افغانستان بودند.

برخی از اشتراک کنندگان در این برنامه