امتحان دلف (DELF) با اشتراک بیش از 40 شاگرد در دانشگاه هرات برگزار شد.

اکثر این کاندیدان دانشجویان دانشکده حقوق بودند. این امتحان زیر نظر استاد سمیع الله افضلی یکی از استادان انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا) دایر شد.

این امتحان به مدت یک هفته در هرات ادامه داشت.

کاندیدان برای امتحان دِلف سطح‌های A1، A2، B1 و B2 را سپری کردند.

در افغانستان  همه ساله امتحانات دِلف و دَلف در دو فصل بهار و خزان  برگزار می‌شود.

قرار است که نتایج امتحان دِلف سه هفته بعد اعلان شود.

هم‌زمان با این، امتحان دلف در انستیتوت فرانسه در افغانستان نیز برگزار شد که بیش از 200 تن اشتراک کرده بودند.

دیپلوم بین‌المللی دِلف (دیپلوم در زبان فرانسوی) و دَلف، (دیپلوم پیشرفته در زبان فرانسوی)، تنها دیپلوم در زبان فرانسوی است که توسط وزارت آموزش ملی فرانسه اعطا می‌شود. این دپیلوم‌ها معتبر و در سطح بین‌المللی قابل اعتبار است و یادگیری زبان فرانسوی را به‌گونه رسمی تایید می‌کند.

دپیلوم دلف و دلف این اجازه را می‌دهد در کشورهای فرانکوفون تحصیل، کار و مهاجرت کنید.