شماری از شاگردان لیسه ملالی بعداز سپری کردن کارگاه آموزشی تیاتر، تیم تیاتر لیسه شان را ایجاد کردند. این گروه نخستین نمایش نامه‌ای را خود را به‌نام «شیطنت‌های قسیم» که اقتباس شده از تیاتر «شیطنت‌های اسکاپن» اثر مولیر است، اجرا کردند. این کارگاه آموزشی با همکاری گروه «سرخ و سفید» و با حمایت انستیتوت فرانسه در افغانستان برگزار شد.