شماری از شاگردان لیسه استقلال بعداز سپری کردن کارگاه آموزشی تیاتر به مدت 5 ماه در سال 2019 ، تیم تیاتر لیسه شان را ایجاد کردند. این گروه در نخستین اجرای شان «پرده پنجم نمایش نامه خسیس اثر مولیر» را اجرا کردند. این کارگاه آموزشی با همکاری گروه «سرخ و سفید» و با حمایت ایفا برگزار شد.