سفارت فرانسه در کابل با افتخار اعلام می‌کند که برای 25 تن از نخبه‌گان جوان افغان برای سال  تحصیلی جدید 2020 2021 /     که از سپتامبر 2020 شروع میشود، بورسیه‌های تحصیلی اعطاء نموده  است. دریافت کننده‌گان این بورسیه‌های تحصیلی، به اساس شایستگی و تجربه کاری انتخاب شده‌اند.

این بورسیه‌های تحصیلی برای مقطع ماستری و برای مدت دو سال میباشد و هزینه تحصیلی دو سال این محصلان را تامین می‌کند. این هزینه تحصیلی شامل فیس دانشگاه، تکت سفر دو طرفه، کرایه اتاق و مصارف روزانه میشود.

این بورسیه‌ها در چارچوب معاهده دوستی و همکاری که به تاریخ 27 جنوری 2012  بین کشورهای فرانسه و افغانستان به امضاء رسیده به محصلان افغان اعطاء گردیده است. طبق این معاهده رشته‌های زراعت، صحت عامه، لسان فرانسوی، اقتصاد، محیط زیست، حقوق و علوم سیاسی از حمایت خاص دولت فرانسه برخوردار است. اعطای این بورسیه  ها باعث رسمی سازی و تقویت تبادلات بین دانشگاه های افغانستان و فرانسه و همچنین تسهیل تحرک دانشجویان میشود.