انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا) مکانی علمی و فرهنگی است است برای بحث و تبادل نظر جامعه مدنی در مورد موضوعاتی چون حقوق بشر، معارف، موضوعات علمی و توسعه پایدار.

برنامه هایی در سطح بالا و با حضور کارشناسان زمینه را برای بحث ها و برنامه های آموزشی در ایفا مساعد میسازد.
در جدول برنامه های ایفا فصل های مشخص گفتگوها، بحث ها و تبادل نظر جوانان و نخبه گان جایگاه خاص خود را دارد.

به گونه مثال میتوان بحث های هفته حقوق بشر و مجالس آماده گی برای کانفرانس اقلیمی پاریس ۲۰۱۵ را نام برد

آرشیف

گفتمان حقوق شهروندی

سازمان «نسل مثبت» با همکاری انستیتوت فرانسه در افغانستان، برنامه‌ای را تحت نام «گفتمان حقوق شهروندی» به

فرانت فرانتی در کابل

    انستیتیوت فرانسه در افغانستان به منظور ارائه چندین کنفرانس و بخاطر گرفتن نمای چندین مکان

فرانت فرانتی در کابل

انستیتیوت فرانسه در افغانستان به منظور ارائه چندین کنفرانس و بخاطر گرفتن نمای چندین مکان تاریخی