بحث و تبادل نظر

//بحث و تبادل نظر
بحث و تبادل نظر2018-04-15T07:30:32+00:00

انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا) مکانی علمی و فرهنگی است است برای بحث و تبادل نظر جامعه مدنی در مورد موضوعاتی چون حقوق بشر، معارف، موضوعات علمی و توسعه پایدار.

برنامه هایی در سطح بالا و با حضور کارشناسان زمینه را برای بحث ها و برنامه های آموزشی در ایفا مساعد میسازد.
در جدول برنامه های ایفا فصل های مشخص گفتگوها، بحث ها و تبادل نظر جوانان و نخبه گان جایگاه خاص خود را دارد.

به گونه مثال میتوان بحث های هفته حقوق بشر و مجالس آماده گی برای کانفرانس اقلیمی پاریس ۲۰۱۵ را نام برد

آرشیف

فرانت فرانتی در کابل

    انستیتیوت فرانسه در افغانستان به منظور ارائه چندین کنفرانس و بخاطر گرفتن نمای چندین مکان

فرانت فرانتی در کابل

انستیتیوت فرانسه در افغانستان به منظور ارائه چندین کنفرانس و بخاطر گرفتن نمای چندین مکان تاریخی