سازمان نسل مثبت و ایفا گفتگوی را به نام «عدالت اجتماعی» به تاریخ 20 فیبروری 2020  برگزار کرد. در این برنامه سخنرانان و اشتراک کنندگان باهم دیگر روی موضوع عدالت اجتماعی در افغانستان بحث و گفتگو کردند.