موسسه فرانسوی «افرن» (دوستی فرانسه- افغانستان)  جلسه مدیران مکاتبی که با آنها همکاری دارد را به تاریخ 21 و 22 اکتبر 2020 در انستیتوت فرانسه در افغانستان برگزار کرد.

در این جلسه، آقای توما گیبرت، شارژدافر سفارت فرانسه در کابل و خانم سیما سمر ، وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل افغانستان نیز اشتراک کردند. آنها در باره اهمیت آموزش و تعلیم و تربیه در جامعه افغانستان صحبت کردند.

هم‌چنان در این جلسه بیش از 40 مدیر مکتب و نمایندگان مکاتبی که توسط افرن حمایت می‌شوند، اشتراک کردند.

موسسه فرانسوی «افرن» (دوستی فرانسه- افغانستان) از چندین سال به این سو در بخش آموزش (ورکشاپ برای معلمان، بازسازی و فراهم کردن تجهیزات برای مکاتب) در افغانستان فعالیت دارد که اکنون نزدیک 48 مکتب از سوی این نهاد حمایت می‌شود.