سینما

Home/فرهنگ/سینما
سینما2018-04-07T09:53:35+00:00

انستیتوت فرانسه با مشارکت ریاست افغان فلم، بنیاد مهرگان عمران، بنیاد آرمان شهر و سایر سازمان های سینمایی، مراکز ساخت، نشر و پخش فلم های افغانی و فرانسوی برنامه های خویش را با در نظر داشت رده های سنی مخاطبین (اطفال.نوجوانان و بزرگان) تنظیم مینماید.

فیلم ها به اساس فعالیت های فرهنگی، و مطابق موضوع مباحث و برنامه های آموزشی ایفا انتخاب میشوند؛ طوریکه در اخیر هرنمایش موقع برای نقد و تبادل نظر با حاضرین تالار مساعد گردد.

انستیتوت فرانسه همواره میزبان و حامی جشنواره های متعدد همانند: جشنواره بین المللی فلم زن در هرات، جشنواره فلم حقوق بشر افغانستان، جشنواره فلم های مستند و انیمیشن بوده است.