تقسیم اوقات دروس و امتحانات دِلف/ دَلف بعد از ختم کار ترمیم و امن سازی برای شما اعلان خواهد شد.